Algemene voorwaarden

Start2movebootcamo (hierna: S2MB) is gevestigd te Maassluis en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 55516580.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN S2MB

 1. Deze Algemene Voorwaarden Bootcampzijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een  training, aangeboden en/of verzorgd door S2MB.
 2. Een Bootcamp is (i) een Bootcamp of kidsbootcamp, (ii) een Senior Bootcamp of medische bootcamp, of (iii) een Special. De inhoud van iedere Bootcamp staat op de website van S2MB.
 3. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp of een training.
 4. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement of Programma-abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
 5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 6. S2MB kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van S2MB. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt. Deze is ook online te downloaden via de website.
 7. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het S2MB toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.OVEREENKOMST
 8. Een overeenkomst tussen S2MB en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van S2MB.
 9. Voor S2MB ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 10. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van S2MB. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
 11. Een overeenkomst tussen S2MB en een Deelnemer bestaat uit:

(i)   een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Regular Bootcamps

(ii)  een Abonnement, dat bestaat uit:

(a) Een algemeen bootcamp abonnement twee keer per week of onbeperkt
(b) Senior, diabetes, COPD abonnement één keer per week of twee keer per week.
(c) Kids abonnement één keer per week.

(iii) een event special, dat in een bepaalde periode of dag recht geeft op deelname aan een Programma of evenement.

 1. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger Abonnement. Een Abonnement vervangen door een lager Abonnement.

(i)    in het geval van een jaarabonnement heeft het nieuwe Abonnement een looptijd van minimaal één jaar;

(ii)  het oude Abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe Abonnement; en

ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

 1. Een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de website van S2MB onder ‘Geldigheidsduur’. Als een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.
 3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort. S2MB heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
 4. Als een Deelnemer een (Jaar)Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het (Jaar)Abonnement ingaat.
 5.     Als een Deelnemer een (nieuw) (Jaar)Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig (Jaar)Abonnement (het Eerste Abonnement), wordt:

(i)   eerst het Eerste (Jaar)Abonnement uitgediend, voordat het Tweede (Jaar)Abonnement ingaat.

 1. Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise.
 2. De geldigheid van een (Jaar)Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd ervan een Programma-abonnement aanschaft.
 3. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
 4. Een Abonnement heeft een geldigheid van een (1) jaar. Dit is een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbijbehorende actuele tarieven. Met een opzegtermijn van (1) maand te rekenen vanaf de eerste dag van de daar op volgende maand.
 5. Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
 6. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement.
 7. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Strippenkaarten, (iii) de (Jaar)Abonnementen en (iv) de Programma-abonnementen staan op de website van S2MB. S2MB heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van S2MB. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten, Jaarabonnementen en Programma-abonnementen.
 8. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van S2MB te weten Fitmanager.
 9. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
 10. Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.
 11. Bij medische noodzaak is het mogelijk om voor een abonnement tijdelijke stop aan te vragen. De tijdelijke stop zal lopen tot een afgesproken datum. De klant dient deze datum zelf in de gaten te houden. Incasso zal weer starten vanaf die datum
 12. Bij langdurige vakantie is mogelijk om één keer per jaar een maand aaneengesloten het abonnement tijdelijk te pauzeren.

Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert S2MB automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement.

 1. Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement worden – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e of de 15e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, zal S2MB dit nogmaals proberen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn zal gevraagd worden het bedrag per pin te voldoen.
 2. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die S2MB of een door S2MB ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan S2MB verschuldigd is, aan S2MB verschuldigd.
 3. S2MB heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT
 4. Een Deelnemer kan een Programma-abonnement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het Programma is gestart. S2MB bevestigt de annulering schriftelijk of via fitmanager.
 5. De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:
  – tot meer dan 4 weken voor aanvang van het Programma: kosteloos;
  – van 2 tot 4 weken voor aanvang van het Programma: 50% van het factuurbedrag;
  – van 0 tot 2 weken voor aanvang van het Programma: het gehele factuurbedrag.
 1. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP
 2. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.
 3. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (1) uur voor aanvang van een Bootcamp nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht, en in het geval van een (Jaar)Abonnement kan de deelnemer inschrijven op een andere training die zelfde maand.
 4. S2MB is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van S2MB.
 5. S2MB heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
 6. Buitengewone omstandigheden leveren voor S2MB altijd overmacht op en ontheffen S2MB van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is S2MB ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 7. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. S2MB is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.
 8. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door S2MB van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
 9. Wanneer trainingsdagen op een feestdag vallen kunnen de deelnemers inschrijven op een ander trainingsmoment.
  De training zal niet gelden als een gemiste training.AANSPRAKELIJKHEID
 10. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.
 11. S2MB, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.
 12. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van S2MB, haar medewerkers en trainers, is S2MB niet aansprakelijk.
 13. S2MB is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 14. S2MB is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. f.      S2MB behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.
 15. S2MB is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.
 16. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
 17. S2MB respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
 18. S2MB gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal S2MB deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
 19. S2MB zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 20. De werknemers van S2MB en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
 21. De verstrekte informatie op de website www.start2movebootcamp.nlis uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 22. Hoewel S2MB de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan S2MB niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van S2MB sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 23. De website www.start2movebootcamp.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van S2MB.
 24. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.KLACHTEN
 25. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van S2MB zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij S2MB te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij S2MB (010)-3073626 of via info@fysiotherapiehofstra.nl
 26. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 27. S2MB beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien S2MB verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
 28. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
 29. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
 30. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door S2MB.
 31. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 32. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.